Cinlerle Alakalı Merak Edilen Sorular

Öteden beri cinler, hangi kültür ve dinden olursa olsun insanlar için merak konusu olmuşlardır.

Cinlerin mahiyetleri nasıldır?
Cinler ne yer, ne içerler?
Cinler, nerede yaşarlar?
Cinler evlenip çoğalırlar mı?
Cinlerin insanlara zararları dokunur mu? vs...
Bu yazımızda cinlerle alakalı çok merak edilen soruların cevaplarını vermeye çalışacağız.

Aleyhissalâtu Vesselâm: "Ümmü Eymen Annemden Sonra Annemdir"

Hadis-i Şerif:

ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺭَﺿِﻲَ اﻟﻠّﻪُ ﻋَﻨْﻪ ﻗﺎل:
 ﻗَﺎﻝَ ﺃﺑُﻮ ﺑَﻜْﺮٍ ﻟِﻌُﻤَﺮَ ﺭَﺿِﻲَ اﻟﻠّﻪُ ﻋَﻨْﻬﻤﺎ، ﺑَﻌْﺪَ ﻭَﻓَﺎﺓِ ﺭَﺳُﻮﻝِ اﻟﻠّﻪِ #: اﻧْﻄَﻠِﻖَ ﺑِﻨَﺎ اﻟﻰ ﺃُﻡِّ ﺃﻳْﻤَﻦَ ﺭَﺿِﻲَ اﻟﻠّﻪُ ﻋَﻨْﻬﺎ ﻧَﺰُﻭﺭُﻫَﺎ ﻛَﻤَﺎ ﻛَﺎﻥَ ﺭَﺳُﻮﻝُ اﻟﻠّﻪِ # ﻳَﺰُﻭﺭُﻫَﺎ. ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﺃﺗَﻴَﺎ ﺇﻟَﻴْﻬَﺎ ﺑَﻜَﺖْ.
ﻓﻘَﺎَ ﻟَﻬَﺎ: ﻣَﺎ ﻳُﺒْﻜِﻴﻚِ؟ ﺃﻣَﺎ ﺗَﻌْﻠَﻤِﻴﻦَ ﺃﻥَّ ﻣَﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠّﻪِ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟِﺮَﺳُﻮﻝِ اﻟﻠّﻪِ، ﻗَﺎﻟَﺖْ: ﺑَﻠﻰ ﺇﻧِّﻰ ‘ﻋْﻠَﻢُ ﺃﻥَّ ﻣَﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠّﻪِ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟِﺮَﺳُﻮﻝِ اﻟﻠّﻪِ، ﻭَﻟﻜِﻦْ ﺃﺑْﻜِﻰ ﺃﻥَّ اﻟْﻮَﺣْﻰَ ﻗَﺪْ اِﻧْﻘَﻄَﻊَ ﻣِﻦَ اﻟﺴَّﻤَﺎءِ، ﻓَﻬَﻴَّﺠَﺘْﻬُﻤَﺎ ﻋَﻠﻰ اﻟْﺒُﻜَﺎءِ، ﻓَﺠَﻊََ ﻳَﺒْﻜِﻴَﺎﻥِ ﻣَﻌَﻬَﺎ.
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ.

Hz. Ömer, Resulullah (sav)'ın vefatından sonra, Hz. Ebu Bekr (ra)'e:
"Gel beraber Ümmü Eymen (ra)'e gidip ziyaret edelim, tıpkı Aleyhissalatu Vesselam'ın onu ziyaret ettiği gibi" dedi ve gittiler.

Kendi Sözünün Haklı Çıktığına Sevinen, İnsafsızdır

Ehl-i hak ve hakikatın ihtilaf ve rekabetleri, kıskançlıktan ve hırs-ı dünyadan gelmediği gibi; ehl-i dünyanın ve ehl-i gafletin ittifakları dahi, civanmerdlikten ve ulüvv-ü cenabdan değildir. Belki ehl-i hakikat, hakikattan gelen ulüvv-ü cenab ve ulüvv-ü himmet ve tarîk-ı hakta memduh olan müsabakayı tam muhafaza edemediklerinden ve nâehillerin girmesi yüzünden bir derece sû'-i istimal ettiklerinden; rekabetkârane ihtilafa düşüp hem kendine, hem cemaat-ı İslâmiyeye ehemmiyetli zarar olmuş. Ehl-i gaflet ve ehl-i dalalet ise, meftun oldukları menfaatlerini kaçırmamak ve menfaat için perestiş ettikleri reislerini ve arkadaşlarını küstürmemek için, zilletlerinden ve nâmerdliklerinden, hamiyetsizliklerinden; mutlak arkadaşlarıyla, hattâ denî ve hain ve muzır olsalar dahi, hâlisane ittihad.. hem menfaat etrafında toplanan ne şekilde olursa olsun şerikleriyle samimane ittifak ederler. Samimiyet neticesi olarak istifade ederler.

Evimin KADINI, Çocuğumun ANNESİ Olmanı istiyorum

YAŞANMIŞ BİR OLAY
Bundan 8-10 sene kadar önce. İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun ve Hakimlik hakkını elde etmiş mütedeyyin bir kardeşimiz Güneydoğu Bölgemizde bir İlçe’ye tayin edilir.

Bir müddet sonra bir izin döneminde İstanbul’a gelir. Ve İstanbul’da tanıdığı ağabeylerine, “Benim Orada bekar olarak hayatımı sürdürmem zor, Onun için evlenmek istiyorum bana bu konuda yardımcı olun, uygun bir aday bulursanız memnun olurum” der.

Said Nursi Hazretlerinin, Sultan 2. Abdülhamid Han Hakkında ki Görüşleri

1952 senesinde İstanbul'da Nur talebesi bir muallimin zihnini meşgul eden, Üstad Bediüzzaman hazretlerinin 2. Meşrutiyyet sıralarında, Sultan Abdülhamid'le macerasını ve Üstad'ın o sıra neşretmiş olduğıı nutuk ve makalelerindeki bazı ifadelerini, sair hürriyetperverler gibi Bediüzzaman'ın da bir i'tirazı, bir hücumu manasında anlaması üzerine; Üstad Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri bu konuda talebelerine bir yazının ana hatlarını dikte ettirmiş ve bir lahika olarak o zamanlar hem eski harfle hem de yeni harfle teksir ettirerek neşrettirmişti. O Mektubu aynen buraya alıyoruz.

Nur Talebeleri Asayişçidirler

Said Nursi'nin o kadar takib, tevkif, muhakeme, hapis, zindan, sürgün, tecrid, zehirlenme, i'dam sehpaları ve daha akl u hayale gelmeyen nice bin zulüm ve işkencelere karşı tahammülü ve maddî kuvvetle ve menfî cihette mukabele etmemesinin hikmeti nedir?

Ahirette Herkes Ağıt Yakacak

Zülkarneyn Aleyhisselâm ordusuyla gece yolda giderken ordusuna:
- Ayağınıza takılan şeyleri toplayın, diye emir verir.

Said Nursî'nin Defterinde Yazmış Olduğu 33 Hadis-i Şerif

Belki bir çoğunuzun ilk defa okuyacağı bu bilgiyi istifadenize sunuyoruz. çok ilginç ve bir o kadarda gizemli Hadis-i Şerifler var. " arif olana bir işaret yeter" sevgi ve dua ile...

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, 3. Defa girdiği Afyon Medrese-i Yusufiyyesinde, şu gelen 33 hadis-i şerifeyi kendi evrak defterinde yazmış, bilahare bazı Nur talebeleri de, kendi defterlerinde kaydetmişler.