Şuhur-u Selâsenizi Tebrik Ederiz

Üstadımızın  şuhuru selaseye dair  tebrik ve temennileri:

Sizin, bu mübarek şuhur-u selâse ve içindeki kıymetdar Leyali-i mübarekeleri tebrik ediyoruz.
Cenab-ı Hak, herbir geceyi sizin hakkınızda birer Leyle-i Regaib ve Leyle-i Kadir kıymetinde size sevab versin, âmîn...
**

Seksen sene bir manevî ömr-ü bâki kazandıran şuhur-u selâsenizi ve mübarek kudsî gecelerinizi ve leyle-i regaibinizi ve leyle-i mi'racınızı ve leyle-i beratınızı ve leyle-i kadrinizi ruh-u canımızla tebrik ve herbir Nurcunun manevî kazançları ve duaları umum kardeşleri hakkında makbuliyetini rahmet-i İlahiyeden rica ve hizmet-i Nuriyede muvaffakıyetinizi tebrik ederiz. Emirdağ Lâhikası II

**

Bu şuhur-u selâse, seksen küsur sene bir ömrü kazandırıyor.
Elbette sizler gibi mücahidler, onu kazanmağa çalışacaksınız.
Cenab-ı Hak her bir gecesini sizin hakkınızda Leyle-i Mi'rac ve Leyle-i Berat ve Leyle-i Kadir kadar kıymetdar eylesin, Amîn. Kastamonu Lahikası
***

Şuhuru selasede manevi hava temizleniyor:

Şuhur-u selâse ve muharremede Âlem-i İslâm manevî havası, umum ehl-i imanın âhiret kazancına ve ticaretine ciddî teveccühleri ve himmetleri ve tenvirleri o havayı safileştiriyor, güzelleştiriyor. Kastamonu Lâhikası

Üstadımızın şuhuru selade en iyi, en efdal şeylerle meşgul olmak lazım geldiği tavsiyesi:

.. Bu şuhur-u selâse çok kıymetdardır; Leyle-i Kadr'in sırrıyla seksen sene bir ömrü kazandıracak bir vakitte, en iyi, en efdal şeylerle meşgul olmak lâzım geliyor.
İnşâallah Kur'an'a ait mesaille iştigal, bir nevi manevî mütefekkirane Kur'an okumak hükmündedir.
Hem ibadet, hem ilim, hem marifet, hem tefekkür, hem kıraat-ı Kur'an manaları risalelerin istinsah ve mütalaalarında vardır itikadındayız. Barla Lahikası
***

En karlı meşgaleler nelerdir? sualine üstadımızın cevabı:

Herbir hasenenin Leyle-i Kadir'de otuzbin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat'ta herbir amel-i sâlihin ve herbir harf-i Kur'anın sevabı yirmibine çıkar.
Sair vakitte on ise, şuhur-u selâsede yüze ve bine çıkar.
Ve bu kudsî leyali-i meşhurede onbinler, yirmibin veya otuzbinlere çıkar.
Bu geceler, elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir.
Onun için elden geldiği kadar Kur'anla ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır.
Said Nursi -  Şualar

Ticaret-i uhreviyenin kudsi bir pazarı mümtaz bir meşheri:

.. Çok mübarek ve çok sevablı ibadet ayları olan şuhur-u selâsede her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerifte yüzden geçer, Şaban-ı Muazzamda üçyüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar ve cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadir'de otuzbine çıkar.
Bu pek çok uhrevî faideleri kazandıran ticaret-i uhreviyenin bir kudsî pazarı ve ehl-i hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri ve üç ayda seksen sene bir ömrü ehl-i imana temin eden şuhur-u selâseyi böyle bire on kâr veren Medrese-i Yusufiye'de geçirmek, elbette büyük bir kârdır.
Ne kadar zahmet çekilse ayn-ı rahmettir.
İbadet cihetinde böyle olduğu gibi, Nur hizmeti dahi nisbeten -kemmiyet değilse de keyfiyet itibariyle- bire beştir. Şualar


En sevaplı ve beş cihetle ibadet sayılan amel Risale-i nur ile ve Hizmeti İmaniye ile iştigal:

Risale-i Nur yazısına tercih eden kardeşlerime iki hadîs-i şerifin bir nüktesini söyleyeceğim.
BİRİNCİSİ:
 ﻳُﻮﺯَﻥُ ﻣِﺪَﺍﺩُ ﺍﻟْﻌُﻠَﻤَٓﺎﺀِ ﺑِﺪِﻣَٓﺎﺀِ ﺍﻟﺸُّﻬَﺪَٓﺍﺀِ
-ev kema kal- Yani: "Mahşerde ülema-i hakikatın sarfettikleri mürekkeb, şehidlerin kanıyla müvazene edilir; o kıymette olur."
İKİNCİSİ:
 ﻣَﻦْ ﺗَﻤَﺴَّﻚَ ﺑِﺴُﻨَّﺘِﻰ ﻋِﻨْﺪَ ﻓَﺴَﺎﺩِ ﺍُﻣَّﺘِﻰ ﻓَﻠَﻪُ ﺍَﺟْﺮُ ﻣِﺎَﺓِ ﺷَﻬِﻴﺪ
-ev kema kal- Yani: "Bid'aların ve dalaletlerin istilası zamanında Sünnet-i Seniyeye ve hakikat-ı Kur'aniyeye temessük edip hizmet eden, yüz şehid sevabını kazanabilir."
Ey tenbellik damarıyla yazıdan usanan ve ey sofi-meşreb kardeşler!
Bu iki hadîsin mecmuu gösterir ki: Böyle zamanda hakaik-i imaniyeye ve esrar-ı şeriat ve Sünnet-i Seniyeye hizmet eden mübarek hâlis kalemlerden akan siyah nur veya âb-ı hayat hükmünde olan mürekkeblerin bir dirhemi, şühedanın yüz dirhem kanı hükmünde yevm-i mahşerde size faide verebilir. Öyle ise, onu kazanmaya çalışınız.

Eğer deseniz: Hadîste "âlim" tabiri var, bir kısmımız yalnız kâtibiz.
Elcevab: Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan; bu zamanın mühim, hakikatlı bir âlimi olabilir. Eğer anlamasa da, madem Risale-i Nur şakirdlerinin bir şahs-ı manevîsi var, şübhesiz o şahs-ı manevî bu zamanın bir âlimidir. Sizin kalemleriniz ise, o şahs-ı manevînin parmaklarıdır. Kendi nokta-i nazarımda liyakatsız olduğum halde, haydi hüsn-ü zannınıza binaen bu fakire bir üstadlık ve tebaiyet noktasında bir âlim vaziyetini verdiğinizden bağlanmışsınız. Ben ümmi ve kalemsiz olduğum için, sizin kalemleriniz benim kalemim sayılır, hadîste gösterilen ecri alırsınız.
Said Nursî / Lemalar - Yirmibirinci Lem'a

Risale'i Nurlar ile iştigalin beş cihetle ibadet olmasinin izahi ise;

Bu kıymetli mektubda Üstadımızın işaret ettiği beş nevi ibadetin kendilerinden izahını taleb ettik.
Aldığımız izah aşağıya yazılmıştır.
1 - En mühim bir mücahede olan ehl-i dalalete karşı manen mücahede etmektir.
2 - Üstadına neşr-i hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir.
3 - Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir.
4 - Kalemle ilmi tahsil etmektir.
5 - Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürî olan ibadeti yapmaktır. Lemalar
***

Bu mubarek gün ve gecelerin feyz ve bereketinden en ziyade nasiblenenlerden olabilmek duasiyla bizleri tekrar bu mubarek aylara kavuşturan Rabbimize binlerle hamd-ü senalar ediyor bu vesile ile bu mubarek üç aylarınızı ve içinde Rabbimizin bizlere lütfettiği mubarek gecelerinizi tebrik ediyor tüm sevdiklerinizle beraber daha nice böyle mubarek günlere, gecelere ve aylara kavuşmanızı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, dualarınızı bekliyorum. Selam ve Dualarımızla

Copyright © 2023 SaidNur.net | Gizlilik | Tüm Hakları Saklıdır.