Gençlik Derneklerine Hüsnü Abiden İkinci Uyarı

Pasifik seyahatinde bulunan Hüsnü Bayram ağabey'in yanındaki kardeşlerin gençlik dernekleri ile ilgili mektubu...

Aziz Kardeşlerimiz;

Hüsnü Bayram Ağabey ile beraberiz. Üzülerek ve teessüf ederek bazı gençlerin Risale-i Nurları istimal ederek Nurun meslek ve meşrebine mugayir davranışlarında musırrane devam ettiklerini müşahede ediyoruz.


Hüsnü Bayram Ağabey diyor ki ;


"Sözler Köşkü, Çayhouse, Çınaraltı ve Hayalhanem isimli mekanlardaki gençlerin temsilcisi olarak gelen üç kişi ile geçtiğimiz aylarda yaptığımız görüşmede Risale-i Nurun hizmet düsturlarına münasib olmayan davranışları noktasında kendilerini ikaz etmiştim. Ve bu faaliyetlerinden vazgeçmezlerse hizmetimize zarar vereceği noktasında Risale-i Nurdan bazı yerleri beraber okuduk.

Ve bu görüşme üzerinden sonra hizmete zarar verecek faaliyetlerinden vazgeçmedikleri için bütün genç nur talebelerini ikaz etmek ve diğer gençlere kötü bir örnek olmaması noktasında bir lahika neşrettim ve bütün ajanslara mail attım. O mektubu ben yazdım. Ve nazar-ı dikkati Nurlardaki sadakat ve kanaat ve istikametle hizmete ; ihlas ile muvafık harekete celbettik.

Fakat işitiyoruz ki, bu gençler etraflarındaki insanlara bu lahikanın benim tarafımdan yazılmadığını ve benim onların hizmetlerini takdir ettiğimi tebrik ettiğimi ifade etmişler. Bu katiyyen doğru değildir. Cenab-ı Hak intibah versin, istikamet versin. Hodfuruşluktan, benlik ve enaniyetten bizleri muhafaza etsin"

"Risaleti’n-Nur, gerçi umuma teşmil suretiyle değil fakat her halde hakikat-ı İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-ı takva ve esas-ı azîmet ve esâsât-ı Sünnet-i Seniyye gibi ince fakat ehemmiyetli esasları muhafaza etmek bir vazife-i asliyesidir. Sevk-i zaruretle, hâdisatın fetvalarıyle onlar terk edilmez." düsturunu Nur Talebeleri unutmamalıdır"  diye bizlere söyledi.

Biz de beray-ı malumat Hüsnü Ağabeyin evvelki mektubuyla birlikte arzediyoruz.

Mahmut İşgören
Ahmet Said Türkmenoğlu
Muhammed Rıza Derindağ

Hüsnü Bayram Ağabeyin "Hizmet Etmek İsteyen Gençlere Tavsiyeler" mektubu

Copyright © 2023 SaidNur.net | Gizlilik | Tüm Hakları Saklıdır.