Leyle-i Kadir Dua Münacaatı

Hulusi Yahyagil Ağabey'den Kadir gecesi münacaatı

“Ya Rabbel Âlemin!

Ramazan-ı Şerifin, leyle-i Kadrin, Kur’an-ı Hakimin, İsm-i Azamın, Habib-i Ekremin ve al ve ashabının ve sair enbiya-i izam salavâtullahi ala Nebiyyina ve aleyhim Hazeratının, Melaike-i mukarrebinin. Üstad’ımız Bediüzzaman Said Nursî’nin (r.a.) ve müçtehidin, ümmehat-ı müminin olan Ezvac-ı tahiratın rıdvanullahi aleyhim ve aleyhinne ecmain, sıddıkin, şüheda-ı salihin, evliya-i arifin, meşayih-i kâmilin, ağniya-i şakirin ve fukara-ı sabirinin hürmetine, âcizane kıldığımız namazlarımızı, tuttuğumuz oruçları ve sair ibadetlerimizi lütfunla, kereminle ve fadlınla kabule karin eyle. Bu mübarek ayda kalblerimizde uyandırdığın ibadet ve taat iştiyakını Ramazandan sonra da eksiltmeden devam ettir.


Ya ilahel Âlemin, Hadd-i buluğumuzdan bu ana kadar büyük küçük, şahsi ve içtimai bütün günahlarımızdan ciddi pişmanlık duyarak ve bir daha işlememeye tevfiki senden dileyerek huzur-u izzetine geldik. El açtık, yalvarıyoruz. Bizleri, bütün akraba taallükat ve bütün müminleri mağfiretine mazhar eyle, tevbelerinde sabit eyle, nefse şeytana uymaktan hıfz eyle, hallerimizi hayır ile ıslah ve işlerimizi razı olacağın şekilde güzel eyle.

Ya Ekremel ekremin ve ya Erhamerrahimin, afv edicisin, affı seversin, hepimizden, geçmiş büyük ve küçük bütün günahlarımızı mağfiret eyle. Kötülüklerimizi ‘Yübeddilullahu seyyiatihim hasenat’ sırrına mazhar eyle. Harici ve dâhili din düşmanlarının Müslümanlığa ve İslam âlemine, aziz vatanımıza müteveccih kötü ve mütecaviz niyetlerini kendi aleyhlerine tahvil eyle. Dünyayı saran dinsizlik afetinden İslam âlemini ve yurdumuzu halas eyle. Bu afeti, memleketimizde, içimizde bilhassa gençlerimizde yaymaya çalışanları, şeytandan ders alarak ehl-i imana saldıran zalimleri, ‘İnnellahe ala külli şey’in kadir’ diyerek izzet ve azametine havale edip, Senin kudretin her şeye yettiğine ve yeterince kati surette inandığımız halde diyoruz ki, ‘Ya Rebbena, ya İlahena, ya Nasırane bu zalimlerin şerlerini, zulümlerini izzetine layık bir surette def’u ref’ eyle!”

Ya Erhamerrahimin!

Bizleri, bütün ehl-i imanı fakirlik, hakirlik ve borçluluk eleminden ve diğer güç yetmez, tahammül olunmaz, görünür, görünmez her türlü musibetlerden, nefsin ve cinni ve insi şeytanların şerlerinden muhafaza eyle.

Hastalarımıza acil şifalar, borçlularımıza kolaylıkla borçlarından kurtulmalar, bizlere ve evlad ü ahfadımıza ve bütün taallükatımıza ve ehibbamıza ta saat-ı kıyamete kadar, Kur’an’ın sönmeyen nuru altında tarik-i müstakimde hidayete tevfik eyle.
Azıp sapanlardan eyleme. Yolcularımıza selametler, alelhusus fariza-i haccı ifaya niyet eyleyen müminlere kolaylıklar halk eyle.

İsrail adı altında mukaddes İslam yurduna yerleştirilen ve Mescid-i Aksa gibi Müslümanların mukaddes yerini işgal eden kavme mukavemet edemeyecek derecede Kur’an ahkâmına yabancı kalıp, dinsizlik rejiminin merhametine sığınacak dereceye düşen Müslüman devlet ve milletlerin kalblerini iman ve Kur’an nuruyla tahkim ve düştükleri bugünkü zelil halden tahlis eyle.

Kıbrıs’taki ve diğer kâfirlerin ülkelerindeki din kardeşlerimize feci ve şeni tecavüzlerde bulunan ehl-i küfrü müşevvikleriyle beraber kahreyle.
Ve oralardaki din kardeşlerimizin ve cümlemizin kalblerini muhabbetullah, Muhabbet-i Resülillah’la takviye ve teshir eyle.

Şu meclisimizden ruh-u Seyyidü’l Mürselini haberdar eyle, bu hayatta ziyaretler ve sünnet-i seniyesine tebaiyetler nasip eyle ve kelime-i mübareke-i münciye olan, ‘Eşhedü en la ilahe illlah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah’ diyerek ‘Ve beşşirillezine amenü ve amilüs’salihat’ tebşiratına layık gördüklerinin cümlesine ve yevm-i Haşir’de Liva-i Muhammed’i (a.s.m.) altında cem ederek, şefaat-ı aliyelerine mazhar buyuracağın kullarına bizleri de dâhil eyle.

Ya ilahel âlemin ve ya Hayrennasirin!

Bizleri ve Üstad’ımız Bediüzzaman Said Nursî (r.a.)’ı ve analarımızı babalarımızı ve bütün geçmişlerimizi meşayih ve üstadlarımızı, Risale-i Nur talebelerini, akraba ve taallükatlarımızı, komşularımızı, derslerimize iştirak edenleri, bizleri sevenleri ve bizlere iyilik edenleri, hayır duada bulunanları, bizden dua isteyenleri ve haksız yere hürriyetlerini kaybeden din kardeşlerimizi ve diğer musibete düşmüşleri, nihayetsiz lütfuna, rahmet ve inayetine mazhar eyle.

Müslüman memleketlerini her türlü afat-ı araziye ve semaviyeden sâri hastalıklardan ve düşmanlarımızı sevindirecek kötü hallerden, tecavüzkâr medya diliyle ehl-i imanı üzmekten hoşlanan eşrardan ve her türlü şerlerinden ve bilhassa ist’lerin şerlerinden muhafaza eyle.

İdarecilerimizin başlarına akl-ı selim, kalblerine İslamî iman ver ve dine, imana, Kur’an’a hadim eyle. Ve hayırlı işlerinde muvaffak eyle. Asakir-i İslamiyeyi, karada, havada, denizde din düşmanlarımıza galip ve daima mansur ve muzaffer eyle.

Bu duamıza âmin diyerek katılan zevatı ve bütün geçmişlerini dünyada ise selamet, kabirde istirahat, haşirde şefaat, Cennetü’l Firdevs’te ebedi ikamet ve Cemal-i bakemal-i İlahiye ve müşahadeye nailiyetle hakiki ve ebedi mes’ud edeceklerin arasına nihayetsiz rahmetinle idhal edip, nimetini itmam eyle ve bizleri ihlasla yaşat, hizmet-i Nuriye’deyken imanla öldür. Âmin.

Azamet-i Hüda ve icabet-i dua için tekbir:
“Allahü ekber, Allahü ekber, la ilahe illallahu vellahu ekber Allahu ekber velillahilhamd”
Velhamdülillahi Rabb’il alemin’el Fatiha.”

Copyright © 2023 SaidNur.net | Gizlilik | Tüm Hakları Saklıdır.