Hüsnü Bayramoğlu Ağabey Lahika Neşretti!

Aziz kardeşlerimiz,

Evvela: Dahilde ve hariçte Nur’un manevi fütuhatını ve küre-i arzı bir medrese hükmüne getiren dersleri tebrik ederiz.

Hz. Üstadımızın bir asır evvel Hulusi Beyin rüyasının tabirinde;

“O cemaat; telsiz âletlerin âhizeleri hükmünde, bütün dünyaya ders işittirmek istemek işareti ve hakikatı ise inşâallah tamamıyla sonra çıkacak. Şimdi efradı birer küçük çekirdek iseler de, ileride tevfik-i İlahî ile birer şecere-i âliye hükmüne geçerler. Ve birer telsiz telgrafın merkezi olurlar.” (Mektubat-350)
diyerek işaret ettiği hakikat şimdi aynen zuhur ediyor.

Binler maşallah. Yüz bin Barekallah.
Cenab-ı Hak Üstadımızın hayattayken de bize tatbik ettirdiği bu tarzdaki derslerimizi, şu müjdeli rüyanın şümulüne dahil eylesin.

Saniyen: Memleketimiz ve tüm dünya karşısında çaresiz kalınan bir salgın ile mücadele etmekte, beşeriyet tam aczini ve zaafını hissetmektedir.

İnşallah bu musibet zamanında tedbirlere riayet edeceğiz.

Ehl-i medrese medreselerinde, sair cemaatimiz mümkün mertebe hanelerinde kalarak

“Hem dünyamıza, hem istikbâlimize, hem âhiretimize, hem vatanımıza, hem milletimize tam menfaatli ve kolay ve selâmetli olan iman ve istikamet yolunu tâkip edip boş vaktimizi sıkıntılı hülyalar yerinde Kur’ân’dan bildiğimiz sûreleri okumak ve mânalarını bildiren arkadaşlardan öğrenmek ve kazaya kalmış farz namazlarımızı kaza etmek ve birbirinin güzel huylarından istifade edip…”(Şualar-201’den)

Hanelerimizi“Güzel seciyeli fidanlar yetiştiren bir mübarek bahçeye çevirmek gibi a’mâl-i saliha ile…”(Şualar-201’den)

Cennete adam yetiştirmek ve efrad-ı ailemizin“Terbiyesine nezaret etmek vazifesiyle memur birer müstakîm üstad ve birer şefkatli rehber olmalarına çalışmalıyız.”(Şualar 201’den)

Hayata hizmet gibi en kıymettar bir vazifeyi ifa eden sağlık çalışanlarımızın; bilhassa hastalıktan muhafazalarını ve sıhhat ve afiyetlerini Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum.

Hasta olanlara şifa ve sabır, vefat edenlere Allahtan Rahmet niyaz ediyorum.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Hizmetkarı ve Talebesi

Hüsnü Bayramoğlu

Copyright © 2023 SaidNur.net | Gizlilik | Tüm Hakları Saklıdır.