Mühim Bir Nokta

Rumûz’dan Mühim bir nokta

İslâm gaflet edip küstü.

Hıristiyanlık dini fen ve medeniyeti kendine mal edip, iki silâhla galebe çaldı. Şimdi şarkta müthiş bir silâh imal ediliyor. Bunun hak kısmına sahip olmalı. Yoksa yine küssek, onu da Hıristiyanlık İslâmiyet aleyhinde istimal edecektir.

Buna karşı dayanılmaz.

Cumhur-u avâma (ilmi irfanı kıt olan çoğunluk) müteveccih olan bir fikir, bir kudsiyet almazsa söner. O desâtîre kudsiyet verecek iki muazzam rakîb-i din var. Şu keskin fikir, gözünü açtığı vakit hasmını ve hasmının elindeki silâhını Hıristiyanlık dini bulmuştur. Öyleyse o fikir kudsiyet almak için İslâmiyet’e dehalet etmeye mecburdur.

Said Nursî ra

  

İslâm gaflet edip küstü. Hıristiyanlık dini fen ve medeniyeti kendine mal edip, iki silâhla galebe çaldı. Şimdi şarkta müthiş bir silâh imal ediliyor. Bunun hak kısmına sahip olmalı. Yoksa yine küssek, onu da Hıristiyanlık İslâmiyet aleyhinde istimal edecektir. Buna karşı dayanılmaz.

Burada Üstadımız ne demek istiyor.


Cevabımız

Değerli Kardeşimiz;

Müslümanlar; Hıristiyan âlemindeki sefahat, rezalet ve mimsiz medeniyetin insanlığa verdiği çirkinlikleri ve mahzurları müşahede ettiklerinden, onlarla ilgili müspet veya menfi, faydalı veya zararlı her şeye karşı istinkâf etmişler, mesafeli durmuşlar, hatta bazen kapıları tamamen kapatmışlardır.

Hâlbuki Avrupa ikidir. Biri medeniyetin sefahat ve rezaletini yayan ve empoze eden Avrupa;

Diğeri ise; fenne, bilime, teknolojiye ve doğru medeniyete kuvvet veren Avrupa; Bir kâfirin ve sefihin bütün sıfatları ve özellikleri kâfir ve sefih olması icap etmez.

Daire-i itikadı daire-i muamelata karıştırmamalıyız. Fen ve teknolojiyi almak ayrı, ideolojiyi almak ve kabul etmek ayrıdır.

Biz Müslümanlar Avrupa’nın fennini, teknolojisini ve medeniyetini almamız ve kullanmamız icap eder.

Ancak sefahatinden ürktüğümüz ve korktuğumuz Avrupa’nın ve Hıristiyan âleminin; fennine ve teknolojisine de maalesef muhalefet etmişiz, sanayi devrimini yakalayamamışız. Üstadımızın tabiriyle kanuniden sonra bir nevi tembelleşmişiz.

Hıristiyanlık ise, fenni ve medeniyeti kullanarak bu iki silahla; yani, bilim ve çağdaşlık silahıyla, gözleri kamaştırmış diğer insanların ve Müslümanların dikkatini üzerine çekmiş ve dünyaya bu iki silahla hâkim olmuştur.

Müslümanlar ise; bu iki silahtan istifade edemeyip soğuk davrandıklarından, maddeten ve dünyevi noktadan maalesef mağlup olmuşlar ve zayıf kalmışlardır.

Muazzez Üstadımız bu zayıf kalan noktamızı kuvvetlendirmek ve telafi etmek niyeti ile şunu ifade etmektedir.

Şarkta müthiş bir silah imal ediliyor. Fenne ve medeniyete soğuk davrandığınız gibi, bu müthiş silaha da lakayt kalmayınız. Bu mühim silahın hak olan ve bize faydalı olan kısmına sahip çıkınız, onu İslamiyet lehinde kullanınız. Aksi halde bu silahı, Hıristiyanlar alet ederek diğer iki silahla beraber kullanırlarsa buna karşı durmak ve dayanmak mümkün olamaz.

Şarktaki müthiş silah ise; sosyalizmdir.

Sosyalizm insanların kahir ekseriyetinin bir nevi sığınma yeri ve kurtarma simidi olarak kullanılmıştır.

Mazlumların, zayıfların, fakir, fukaranın ve cahillerin, bilim adamlarının ve felsefecilerin; kısaca bütün ezilmişlerin ve ezilenlerin taassüngâhı olarak sosyalizm sistem olarak kurulmuştur. Ancak sosyalizmi Bolşeviklikten ayrı düşünmeliyiz. İslamiyet fakir fukaranın, mazlumların ve ezilmişlerin hakiki taassüngâhıdır. Böyle bir İslamiyet mazlum halkı ve ezilmiş insanları korumakta sosyalizmden daha sağlam ve daha muhkem ve hak bir kaledir.

Muazzez üstadımız insanların çoğunluğu, idare edilenler, hakları elinden alınanlar ve ezilenler olduğundan, bunları kurtarma projesi olan sosyalizmi İslam’a daha yakın gördüğünden, bu silahın İslamiyet’le ilgili haklı ve faydalı olan kısmına sahiplenerek, o sistemden istifade etmeyi ve o silahı İslamiyet’in muhafazası ve dik durması açısından kullanmayı ve o silaha sahiplenmeyi tavsiye etmektedir. Zira sosyalizmin söylemlerine ve prensiplerine İslamiyet, din olarak Hıristiyanlıktan daha yakındır ve daha muhittir. Bizim bu sistemin haklı olan kısmını kabullenmemiz gücümüzü artırır ve varlığımızı pekiştirir.

Çünkü mazlum ve ezilmiş çoğunluk her zaman, sefih ve zalim azınlığa galip olmuştur.

Zira Allah zulmü devam ettirmez. Bu sebeple İslamiyet ve Müslümanlar; sosyalizmden medet uman mazlum avam olan çoğunluğun cereyanına yaklaşmayı ve onu İslamiyet lehine kullanmayı iyi düşünmelidirler.

Üstadımız da bu mesele ile ciddi manada alakadar olmuş, Müslümanları ve mazlum çoğunluğun imdadına koşmaya çağırıyor.

Selam ve dua ile...

Copyright © 2023 SaidNur.net | Gizlilik | Tüm Hakları Saklıdır.